CDA: Terschellinger haven verbreden

Het CDA op Terschelling wil de eilander haven graag met zo’n honderd meter laten verbreden, zo weet de Harlinger Courant te melden.

Op het eiland wordt door de gemeente al jarenlang discussie gevoerd over de haven van West-Terschelling. De jachthaven bij Dellewal is meestal het voornaamste punt van discussie, deze zou te klein en niet veilig genoeg zijn. Verscheidene plannen voor de uitbreiding van deze jachthaven werden in de afgelopen jaren afgewezen.

De CDA-fractie heeft een voorstel ingediend voor een veel grotere aanpak: volgens de partij moet de oostelijke havendam zo’n honderd meter verplaatst worden. Met die ingreep zouden er volgens de fractie meerdere problemen tegelijk aangepakt kunnen worden. Zo moet het met het verplaatsen van de dam en daarmee verbreden van de hele haven, mogelijk worden om een extra veerbrug te realiseren aan het begin van de haven. Er wordt al langere tijd gepleit voor een tweede veerbrug op het eiland, omdat de slechte staat van onderhoud van de huidige brug regelmatig voor problemen zorgt.

Ook is er al langer de wens om achter in de haven een steiger te realiseren voor vrachtschepen. Op die manier kan vracht- en passagiersvervoer nog verder gescheiden worden en geeft het meer lucht bij de andere veerbruggen, waar de vrachtschepen met name in het zomerseizoen erg weinig tijd hebben om aan te leggen. Nu is zo’n steiger achter in de haven nog lastig, omdat de rijendik liggende bruine vloot de haven dusdanig versmald, dat de situatie onveilig wordt.

Een groot obstakel voor de plannen is ‘de Plaat’. Voor het verbreden van de haven moet een deel van die zandplaat verdwijnen. Rijkswaterstaat zag de zandbank als kunstwerk behorende bij de haven, maar het ministerie van Landbouw en Natuurbeheer wees het in het kader van Natura-2000 aan tot natuurgebied. Die aanwijzing, die destijds tot aan de Raad van State is geprobeerd tegen te houden, kan de plannen onmogelijk maken.

Wethouder Teun de Jong ziet volgens de Harlinger geen enorme problemen in de Natura-2000 status. “Indien belangrijke maatschappelijke redenen zich er tegen verzetten, kan er van worden afgeweken”, zegt hij in de Harlinger Courant.

De Courant weet te melden dat de overige fracties het plan van het CDA omarmd hebben en het college opdracht gegeven hebben met Rijkswaterstaat te praten over de mogelijkheden. Voor de raadsvergadering van 28 februari moet er een studie op papier staan. Over de jachthaven, waar al jaren over gediscussieerd wordt, wordt niets gezegd. De verbreding van de haven zou zo’n tien miljoen euro kosten.


https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt