Kamervragen over veerbootkwestie

De in de afgelopen weken opnieuw opgelaaide veerbootoorlog op de Wadden heeft kamervragen van de Leeuwarder VVD-kamerlid Aukje de Vries opgeleverd, zo meldt Omrop Fryslân vandaag.

De onenigheid tussen de rederijen Doeksen en EVT lijkt er toe te leiden dat de winterdienstregeling van Doeksen versoberd gaat worden. De VVD wil nu weten wat de gevolgen daarvan voor de reizigers zijn.

Ook vraagt de partij de staatssecretaris van Infrastructuur om uitleg over mogelijke compensatie voor Doeksen, waar de rederij recentelijk zelf om vroeg.

Aan de kamer is de volgende reeks vragen gesteld:

1. Heeft u kennis genomen van het artikel in de Leeuwarder Courant van 8 mei jl. ‘veerbotenoorlog tussen
EVT en Doeksen’ en van 2 mei jl. ‘Doeksen dreigt met schrappen vaarten’?

2. Het is al een langlopend dossier, wat is de stand van zaken? Waarom sleept het dossier zich al zo lang voort?

3. Wat zijn volgens u de gevolgen van de huidige situatie, onder andere voor de dienstverlening, tot de vragen door het Europese Hof van Justitie zijn beantwoord? Vindt u het net als de VVD een slechte zaak als er een verschraling van de dienstverlening aan de eilanden zou plaats vinden? Zo nee, waarom niet en wat kan/gaat u daar op korte termijn aan doen.

4. Klopt het dat Rederij Doeksen voor de winterdienstregeling voor Terschelling en Vlieland al een aangepast voorstel heeft ingediend? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de reizigers? Is dit toegestaan in het huidige Openbare Dienst Contract (ODC)? Zo ja, onder welke voorwaarden c.q. wanneer is dit toegestaan?

5. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) heeft aan het Hof van Justitie van de Europese Unie
in Luxemburg vragen gesteld over deze beroepszaak. Hoe lang gaat de uitspraak van het CBb daardoor nog duren? Zijn er mogelijkheden om dat te versnellen? Zo ja, welke?

6. Wat is uw standpunt met betrekking tot het verzoek van Rederij Doeksen om compensatie van het Rijk voor het varen van onrendabele diensten? Is er voldoende transparantie en zicht op de
verliezen van Rederij Doeksen (specifiek op deze routes)? Zo nee, waarom niet?