Mansveld vraagt om versnelde behandeling veerbotenoorlog

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer antwoord gegeven op een aantal vragen over de veerbootoorlog.

De staatssecretaris gaf vandaag antwoord op een aantal kamervragen die VVD-ers De Vries en De Boer op 14 mei stelden. In de brief laat ze allereerst weten op te hoogte te zijn van de huidige stand van zaken op het Wad.

Op de vraag van de twee kamerleden hoe lang de uitspraak van het CBb op zich laat wachten, kan Mansveld geen antwoord geven. “Het is niet bekend hoe lang de uitspraak van het CBb nog gaat duren. Dat is vooral afhankelijk van de termijn van het Europese Hof van Justitie. Gemiddeld bedraagt de termijn voor beantwoording van vragen door het Europese Hof van Justitie zo’n anderhalf jaar, zo leert de ervaring.”

De staatssecretaris geeft daarnaast wel aan dat een verzoek tot versnelde behandeling mogelijk is, maar dat zij dit niet zelf kan doen. Alleen het CBb kan zo’n verzoek indienen, als alle betrokken partijen akkoord gaan. “Daarom heb ik het CBb gevraagd of zij een verzoek willen indienen bij het Europese Hof voor versnelde behandeling van de zaak.”

Op de vraag van De Vries en De Boer over de gevolgen van de huidige situatie en of verschraling van de dienstregeling een slechte zaak is voor de eilanden, wil Mansveld nog geen antwoord geven. “De continuïteit van de dienstverlening is mijns inziens het meest gebaat bij snelle invoering van de concessie. Zolang de concessie niet onherroepelijk is en dus het ODC van kracht is, is concurrentie door EVT mogelijk. Volgens de berichtgeving zou TSM verlies lijden door deze concurrentie en zich daarom genoodzaakt voelen maatregelen te treffen. Het ODC schrijft voor welke procedure gevolgd moet worden als TSM meent haar verplichtingen (zoals een bepaald niveau van dienstverlening wat betreft het aantal afvaarten) niet te kunnen nakomen. Of dit uiteindelijk gevolgen heeft voor de dienstverlening, is op dit moment niet in te schatten. Het is dan ook prematuur daarover nu een standpunt in te nemen.”

Verder bevestigt zij dat Rederij Doeksen inderdaad een voorstel heeft ingediend voor een aangepaste winterdienstregeling, maar dat de rederij voorlopig niet hoeft te rekenen op de gevraagde compensatie van het rijk. “Een verzoek om compensatie door rederij Doeksen voor onrendabele vaarten is prematuur, zolang de door het ODC voorgeschreven procedure niet is afgerond. Compensatie is ook voor het overige niet zomaar mogelijk, gelet ook op Europeesrechtelijke aspecten van ongeoorloofde staatssteun.”

Update

In de Leeuwarder Courant van woensdag reageren Rob (EVT) en Melles (Doeksen) op de brief van Mansveld. Rob laat de krant weten de kans dat alle partijen instemmen met een verzoek om snelle behandeling niet groot te vinden. “Haast hebben wij natuurlijk niet”, zegt hij tegen de Leeuwarder. Ook zegt hij niet onder de indruk van het voorstel te zijn. Het zou volgens Rob de zoveelste overheidsfunctionaris zijn die haar voorgangers napraat. “Maar we zullen de zaak met onze advocaat bespreken.”

Melles laat de krant weten blij te zijn dat ook de staatssecretaris aangeeft duidelijkheid te willen. Volgens hem is dit “het minste wat ze kan doen”.